REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych  na stronie https://www.natalialachowicz.pl/ obsługiwanej przez radcę prawnego Natalię Lachowicz prowadząca działalność gospodarcza jako KL Kancelaria, ul. Rymarska 47/9, 53-206 Wrocław, NIP:7481530659, REGON: 362762229

e – mail: natalia.lachowicz@kl-kancelaria pl

tel: 537819165

Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie  https://www.natalialachowicz.pl/ w zakładce Regulamin.

I. Definicje

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, która dokonuje zakupu na Stronie https://www.natalialachowicz.pl/ w tym również Konsument, który oznacza osobę dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu/Usług.

Produkt Cyfrowy– materiały w postaci  cyfrowej prezentowane w ramach Sklepu,przeznaczone do sprzedaży tj. Wzór umowy, wzór regulaminu itp.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

Usługa Cyfrowa – usługa  pozwalającą Kupującemu  na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem : https://www.natalialachowicz.pl/.  umożliwiający sprzedaż Produktów w nim prezentowanych.

§1. Postanowienia ogóle

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci Produktów dostępnych na stronie oraz usług prawnych.  
2. Dokonanie zakupu w Sklepie będzie możliwe poprzez formularz zamówienia.
3. Do korzystania z Treści cyfrowych konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
dostęp do Internetu,standardowa przeglądarka internetowa,
programy (np. Microsoft Office, OpenOffice,LibreOffice),
standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
posiadanie aktywnego adresu e-mail.

§2.  Zamówienie Produktów Cyfrowych

1. Kupujący aby dokonać zamówienia powinien  zaakceptować regulamin oraz politykę prywatności oraz jeśli się zgadza na zakup Produktu Cyfrowego od razu po zapłacie   zaznaczyć  checbox z informacją : „Proszę o dostawę Treści Cyfrowych natychmiast po dokonaniu płatności. Wiem, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy”. W przeciwnym wypadku Treści Cyfrowe zostaną dostarczone do klienta po upływie 1q4 dni od zaksięgowania  płatności na koncie sklepu.
2. Po zatwierdzeniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane Produkty.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności przez serwis Przelewy24, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§3  Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

            Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Kupujący  wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego  weszła w posiadanie tego produktu.
b. w którym Kupujący  wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego , weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
c. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
2. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący  wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu  wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres sklepu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 

§4. Reklamacje

1. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
natalia.lachowicz@kl-kancelaria.pl
2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, datę nabycia Produktu, numer zamówienia, rodzaj reklamowanego Produktu,  dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie, a także preferowany przez Kupującego sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji może dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu oraz zdjęcie uszkodzonego produktu.
4. Kupujący obowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy wadliwego Produktu. W odniesieniu do Kupujących będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty odesłania wadliwych Produktów na adres Sprzedawcy oraz koszty dostarczenia Produktów wolnych od wad (w razie wymiany Produktu) ponosi Sprzedawca.
5. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania:
a) Usunięcia wady,
b) Wymiany wadliwych Produktów na wolne od wad,
c)Obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia), chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
d)Użytkownik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
e)Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. 
7. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§5. Dane osobowe, newsletter, pliki cookies

1. Kupujący który zamówi usługę Newslettera będzie otrzymywać e-mail z informacjami o aktualnych wydarzeniach, ofertach, promocjach, informacjach prawnych.
2. W celu otrzymania Newsletter należy w formularzu podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
3. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprze kliknięcie w odpowiedni link podany
w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter.

 

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin  może ulec zmianie i o  treści zmian regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.Wyjdź Visual Builder
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i plików cookies  znajdują się w polityce prywatności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego.
4. W sprawie zapytań do regulaminu proszę o kontakt:

natalia.lachowicz@kl-kancelaria.pl